𝐁𝐀𝐊𝐓𝐈 𝐒𝐎𝐒𝐈𝐀𝐋 𝐃𝐒𝐔 𝐃𝐀𝐍 𝐏𝐎𝐌𝐆 𝐒𝐌𝐏𝐈𝐓 𝐀𝐋 𝐔𝐒𝐖𝐀𝐇 𝐓𝐔𝐁𝐀𝐍

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑢, 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎 ℎ𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑘𝑖𝑡 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ, 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢 𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑒𝑏𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎𝑔𝑖, 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑑𝑢𝑙𝑖 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎 …

𝐏𝐊𝐊𝐒 2021 𝐒𝐌𝐏𝐈𝐓 𝐀𝐋 𝐔𝐒𝐖𝐀𝐇 𝐓𝐔𝐁𝐀𝐍

𝑆𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖, 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑡𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛. 𝐼𝑛𝑔𝑎𝑡 ! 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑠𝑒𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 …

𝗣𝗿𝗮𝗺𝘂𝗻𝗮𝗾𝗼𝘀𝗮𝗵 𝟭

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎ℎ𝐾𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑎𝑚𝑢 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑏𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑖.𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖 𝑘𝑎𝑚𝑢 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑜𝑏𝑎.Kegiatan pramunaqosah 1 siswa/i SMPIT Al …

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗦𝗧𝗤 ( 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗧𝗮𝗵𝗳𝗶𝗱𝘇 𝗤𝘂𝗿’𝗮𝗻 )

𝑃𝑒𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑘𝑎𝑛 𝐴𝑙-𝑄𝑢𝑟’𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑓𝑎𝑙𝑛𝑦𝑎, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑑𝑖𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑙𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘, 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 …